Quy ước sử dụng dịch vụ Leverages Global

Quy ước sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là “Quy ước này”) quy định các điều kiện cung cấp dịch vụ này, các quyền và nghĩa vụ liên quan giữa mỗi các công ty chúng tôi (theo định nghĩa quy định tại Điều 2) với các đối tác đăng ký đã được thực hiện. Trước khi sử dụng dịch vụ này, cần phải đọc toàn bộ nội dung và đồng ý với các điều khoản đó. Ngoài ra, văn bản chính thức của Quy ước này lấy tiếng Nhật làm ngôn ngữ gốc được dịch sang các ngôn ngữ khác.

Mục đích của Quy ước này là thiết lập các điều khoản sử dụng dịch vụ do các công ty thuộc Tập đoàn Leverages cung cấp và các quyền, nghĩa vụ giữa các công ty chúng tôi với các đối tác đăng ký liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giữa các công ty chúng tôi và đối tác đăng ký. Nếu nội dung của Quy ước này khác với các giải thích khác về dịch vụ ngoài Quy ước này, thì các quy định của Quy ước này sẽ được ưu tiên.
Các từ ngữ được sử dụng trong văn bản này sẽ có ý nghĩa như sau:
 • (1) "Hợp đồng sử dụng dịch vụ" là hợp đồng nhằm sử dụng dịch vụ này được ký kết theo Quy ước này giữa các công ty chúng tôi và các đối tác đăng ký.
 • (2) "Quyền sở hữu trí tuệ" là quyền tác giả, quyền sáng chế, quyền mẫu hữu ích, quyền kiểu dáng công nghiệp, quyền nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác (bao gồm việc đạt được các quyền đó hoặc quyền nộp đơn đăng ký, v.v. cho các quyền đó)
 • (3) "Các công ty của chúng tôi" có nghĩa là Tập đoàn Leverages và các công ty con thuộc Tập đoàn Leverages được quy định trong "Bảng thông tin theo quốc gia".

 • (4) "Đối tác đăng ký" có nghĩa là một cá nhân hoặc pháp nhân đã đăng ký với tư cách là người dùng của dịch vụ này theo Điều 3 (Đăng ký).
 • (5) "Dịch vụ này" là thuật ngữ chung để chỉ các dịch vụ được cung cấp bởi Leverages Global và các công ty của chúng tôi cũng như các dịch vụ liên quan.
 • (6) “Doanh nghiệp sử dụng” là doanh nghiệp đã uỷ thác việc kết nối nguồn nhân lực và các dự án cho các công ty của chúng tôi.
1. Những người muốn sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là "người đăng ký") đồng ý tuân thủ theo Quy ước này và có thể nộp đơn đăng ký sử dụng dịch vụ cho các công ty của chúng tôi bằng cách cung cấp cho các công ty của chúng tôi một số thông tin nhất định để xác định (sau đây gọi là "các mục đăng ký") dựa trên phương thức mà các công ty của chúng tôi quy định. Bên cạnh đó, trường hợp người đăng ký đề nghị khu vực và quốc gia muốn chuyển việc, thì việc đăng ký sử dụng dịch vụ được thực hiện tại các công ty của chúng tôi đặt tại quốc gia đó.
2. Khi người có nguyện vọng đăng ký (sau đây gọi là người nộp đơn đăng ký) nộp đơn căn cứ quy định tại khoản trên thì các công ty của chúng tôi dựa trên quy chuẩn của công ty sẽ xem xét, đánh giá việc đăng ký có được chấp thuận hay không, nếu công ty chấp thuận đăng ký sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc đó. Việc người nộp đơn đăng ký với tư cách đối tác sẽ được hoàn thành khi các công ty của chúng tôi đưa ra thông báo về điều này.
3. Sau khi hoàn thành việc đăng ký nêu ở khoản trên, một hợp đồng sử dụng dịch vụ sẽ được thiết lập giữa đối tác đăng ký và các công ty của chúng tôi, và đối tác đăng ký có thể sử dụng dịch vụ theo Quy ước này.
4. Các công ty của chúng tôi có thể từ chối đăng ký và từ chối đăng ký lại nếu người xin đăng ký thuộc bất kỳ lý do nào sau đây và chúng tôi không có nghĩa vụ công khai lý do.
 • (1) Trường hợp có gian dối, lỗi văn thư, hoặc ghi chép thiếu sót trong tất cả hoặc một phần của các mục đã đăng ký cho các công ty của chúng tôi.
 • (2) Trường hợp chưa có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người bảo hộ, người hỗ trợ đối với trẻ vị thành niên, người thành niên cần giám hộ, người cần sự bảo hộ hoặc người cần sự trợ giúp.
 • (3) Trường hợp các công ty của chúng tôi xác định rằng người đăng ký có kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh, tham gia giao lưu hoặc có quan hệ với lực lượng chống đối xã hội (nghĩa là xã hội đen, nhân viên xã hội đen, nhóm cánh hữu, lực lượng chống đối xã hội và những cá nhân tương tự khác; giống như dưới đây), hoặc lực lượng chống xã hội thông qua cho vay tín dụng hoặc các phương tiện khác.
 • (4) Trường hợp các công ty của chúng tôi xác định rằng người nộp đơn đăng ký đã vi phạm hợp đồng với các công ty của chúng tôi trong quá khứ hoặc là người có liên quan đến vấn đề này.
 • (5) Trường hợp đã nhận các biện pháp quy định tại Điều 10
 • (6) Trường hợp khác, khi các công ty của chúng tôi đánh giá rằng việc đăng ký là không phù hợp
Nếu có sự thay đổi trong các hạng mục đã đăng ký, đối tác đăng ký phải thông báo các hạng mục đã thay đổi cho các công ty của chúng tôi ngay lập tức theo phương thức do các công ty của chúng tôi quy định. Đối tác đăng ký sẽ phải cung cấp chính xác thông tin cá nhân cho các công ty của chúng tôi và doanh nghiệp sử dụng để tránh sự thiếu sót hoặc bất đồng thông tin. Nếu thông tin cá nhân được cung cấp bởi đối tác đăng ký không chính xác, do nguyên nhân thiếu sót hoặc bất đồng thông tin mà doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, bên thứ ba khác vì một số ý nghĩa, yêu cầu, thỉnh cầu nào khác, thì sẽ phải tự xử lý bằng chi phí và trách nhiệm của mình, và đảm bảo rằng sẽ không gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho các công ty của chúng tôi.
Sau khi các công ty của chúng tôi yêu cầu, các đối tác đăng ký gửi những tài liệu dưới đây:
 • (1) Tài liệu xác minh danh tính để xác định và xác nhận là đối tác đã đăng ký, chẳng hạn như tên và địa chỉ
 • (2) Thẻ cư trú hoặc giấy phép lao động để xác nhận tình trạng cư trú
 • (3) Các chứng chỉ khác mà doanh nghiệp sử dụng dịch vụ yêu cầu nộp
Khi công ty chúng tôi cấp ID người dùng và mật khẩu liên quan đến dịch vụ này, đối tác đăng ký phải tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý ID người dùng và mật khẩu, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được chuyển nhượng hoặc để bên thứ ba sử dụng.
Các công ty của chúng tôi sẽ cung cấp cho đối tác đăng ký dịch vụ phù hợp từ những dịch vụ dưới đây theo đánh giá của các công ty của chúng tôi.
 • (1) So sánh đối chiếu nội dung đơn đăng ký nhận được từ đối tác đăng ký với các điều kiện mời làm việc nhận được từ doanh nghiệp sử dụng đồng thời cung cấp thông tin công việc dựa trên kết quả đối chiếu đó
 • (2) Giới thiệu những công việc ứng tuyển cho người sử dụng được công ty đánh giá là có mức độ phù hợp cao đối với các điều kiện tuyển dụng nhận được từ doanh nghiệp sử dụng
 • (3) Thực hiện các thủ tục đăng ký
 • (4) Thực hiện tư vấn mức độ phù hợp qua điện thoại hoặc phỏng vấn
 • (5) Tất cả các dịch vụ khác mà công ty chúng tôi nhận thấy rằng là có lợi cho người sử dụng
Khi sử dụng dịch vụ này, các đối tác đăng ký không được thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới đây hoặc các hành vi mà các công ty của chúng tôi xác định là có thể áp dụng gồm:
 • (1) Các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các hành vi liên quan đến hành vi phạm tội
 • (2) Gian lận hoặc đe dọa chống lại các công ty của chúng tôi, những người sử dụng khác của dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
 • (3) Các hành vi xúc phạm đến quy phạm xã hội, đạo đức, trật tự công cộng
 • (4) Các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền chân dung, quyền riêng tư, danh dự, các quyền hoặc lợi ích khác của các công ty của chúng tôi, người sử dụng khác của dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
 • (5) Thông qua dịch vụ này, hành động truyền tải thông tin thuộc hoặc được đánh giá là thuộc những điều sau đây đến với các công ty của chúng tôi hoặc những người khác sử dụng dịch vụ này:
 • 1. Thông tin chứa các biểu hiện bạo lực hoặc tàn bạo quá mức
 • 2. Thông tin bao gồm vi rút máy tính và các chương trình máy tính có hại khác
 • 3. Thông tin bao gồm các biểu hiện gây tổn hại đến danh dự hoặc uy tín của các công ty của chúng tôi, những người sử dụng dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác.
 • 4. Thông tin chứa các từ ngữ quá tục tĩu
 • 5. Thông tin bao gồm biểu hiện xúi giục phân biệt đối xử
 • 6. Thông tin bao gồm các biểu hiện thúc đẩy tự tử và tự làm hại bản thân
 • 7. Thông tin có biểu hiện xúi giục sử dụng thuốc không phù hợp
 • 8. Thông tin bao gồm các biểu hiện chống đối xã hội
 • 9. Thông tin yêu cầu lan truyền thông tin cho các bên thứ ba như chuỗi mail
 • 10. Thông tin bao gồm những biểu hiện khiến người khác khó chịu
 • (6) Các hành vi có thể cản trở hoạt động của dịch vụ này
 • (7) Hành vi mạo danh bên thứ ba
 • (8) Các hành vi nhằm thu thập thông tin về những người dùng khác của dịch vụ này
 • (9) Các hành vi gây bất lợi, thiệt hại hoặc khó chịu cho các công ty chúng tôi, những người sử dụng dịch vụ này hoặc các bên thứ ba khác
 • (10) Cung cấp lợi ích cho các lực lượng chống đối xã hội, v.v...
 • (11) Các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hoặc tạo điều kiện cho các hành vi ở các mục trước
 • (12) Hành vi mời chào và trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác kinh doanh với doanh nghiệp sử dụng hoặc công ty của doanh nghiệp sử dụng mà không thông qua sử dụng dịch vụ này
 • (13) Hành động cung cấp dịch vụ tương tự như dịch vụ này mà không được sự đồng ý của các công ty của chúng tôi
 • (14) Các hành vi khác mà các công ty của chúng tôi cho là không phù hợp
Các công ty của chúng tôi sẽ có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho đối tác đăng ký trong bất kỳ trường hợp sau đây:
 • (1) Trường hợp kiểm tra hoặc bảo trì hệ thống máy tính khẩn cấp liên quan đến dịch vụ này
 • (2) Trường hợp máy tính, đường truyền liên lạc, v.v. bị dừng do sự cố
 • (3) Trường hợp dịch vụ này không thể hoạt động do các lý do bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, bão lũ, mất điện, thiên tai.
 • (4) Trường hợp khác khi các công ty của chúng tôi xác định rằng việc tạm ngừng hoặc chấm dứt là cần thiết
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ này thuộc về các công ty của chúng tôi hoặc bên đã cấp phép cho các công ty của chúng tôi; Việc cho phép sử dụng dịch vụ dựa trên Quy ước này không có nghĩa là cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của các công ty của chúng tôi hoặc bên đã cấp phép cho các công ty của chúng tôi.
Đối tác đăng ký đồng ý không sử dụng các quyền nhân thân của tác giả đối với các công ty của chúng tôi và những người đã kế thừa hoặc được cấp quyền từ công ty.
1.Các công ty của chúng tôi sẽ tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ mà không cần báo trước hoặc thông báo cho bên đối tác đăng ký vì bất kỳ các trường hợp dưới đây, mặt khác đối tác đăng ký có thể hủy bỏ việc đăng ký, hơn nữa là chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ.
 • (1) Trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Quy ước này
 • (2) Khi phát hiện có thông tin gian dối trong các mục đăng ký
 • (3) Trường hợp bị đình chỉ thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, hoặc có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thủ tục phục hồi dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp, thanh lý đặc biệt hoặc các thủ tục tương tự.
 • (4) Trường hợp quá 6 tháng không sử dụng dịch vụ này
 • (5) Trường hợp không trả lời các câu hỏi từ các công ty của chúng tôi hoặc các yêu cầu trả lời khác từ 30 ngày trở lên
 • (6) Trường hợp áp dụng cho các mục của Khoản 4 Điều 3
 • (7) Trường hợp khác khi công ty của chúng tôi xác định rằng việc sử dụng dịch vụ này, đăng ký làm đối tác đăng ký, tiếp tục gia hạn hợp đồng sử dụng dịch vụ là không phù hợp
2. Nếu bất kỳ lý do nào trong điều khoản trên được áp dụng, đối tác đăng ký đương nhiên sẽ mất quyền lợi về thời hạn đối với tất cả các khoản nợ với các công ty của chúng tôi và ngay lập tức có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản nợ đối với các công ty của chúng tôi. Các công ty của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho các đối tác đăng ký bởi các hành động của phía công ty theo điều khoản này.
Các đối tác đăng ký có thể ra khỏi hội từ dịch vụ này và hủy đăng ký với tư cách là đối tác đăng ký bằng cách thông báo cho công ty theo phương thức do chúng tôi quy định. Nếu bất kỳ lý do nào trong điều khoản trên được áp dụng, đối tác đăng ký đương nhiên sẽ mất quyền lợi về thời hạn đối với tất cả các khoản nợ cho các công ty của chúng tôi và ngay lập tức có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản nợ đó. Về việc xử lý thông tin cá nhân sau khi ra khỏi hội từ dịch vụ này phải thực hiện theo quy định tại Điều 17.
Các công ty của chúng tôi có thể thay đổi nội dung của dịch vụ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ này tùy theo tình hình các công ty của chúng tôi. Khi các công ty của chúng tôi chấm dứt việc cung cấp dịch vụ sẽ thông báo trước cho đối tác đăng ký.
Các công ty của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gây ra cho các đối tác đăng ký dựa trên các biện pháp mà các công ty của chúng tôi thực hiện theo điều khoản này.
1. Các công ty của chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ này sẽ phù hợp với mục tiêu cụ thể của đối tác đăng ký, có chức năng - giá trị sản phẩm - tính chính xác - tính hữu dụng được như kỳ vọng, các luật áp dụng hoặc nội quy nội bộ trong đoàn thể ngành cho các đối tác đăng ký để các đối tác đăng ký sử dụng dịch vụ này, hay không xảy ra các lỗi bất tiện nào.
2. Các công ty của chúng tôi sẽ đối chiếu các nội dung hồ sơ nhận được từ đối tác đăng ký với các điều kiện tuyển dụng mà doanh nghiệp sử dụng mong muốn, nhưng không thể cung cấp các lý do hoặc tiêu chí đánh giá. Ngoài ra, kể cả khi đối tác đăng ký chấp nhận đề nghị ứng tuyển công việc, thì dựa trên việc tham khảo kết quả đánh giá mức độ phù hợp với công việc đó theo tiêu chí lựa chọn mà doanh nghiệp sử dụng đưa ra, các công ty của chúng tôi sẽ không tiến cử tham gia công việc đó, hoặc thay mặt phía doanh nghiệp sử dụng thông báo rằng điều kiện công việc không phù hợp.
3. Tuy các công ty của chúng tôi sẽ liên hệ theo yêu cầu của đối tác đăng ký khi xác nhận các điều kiện làm việc và những nội dung khác của hợp đồng tại công ty sử dụng nhưng đối tác đăng kí phải có trách nhiệm kí hợp đồng sau khi đã trực tiếp kiểm tra điều kiện lao động và những nội dung khác trong hợp đồng. Mặc dù các công ty của chúng tôi là người thông báo điều kiện lao động cho đối tác đăng kí, nhưng chúng tôi sẽ không đảm bảo nội dung, chi tiết cuối cùng của hợp đồng đó.
Các đối tác đăng ký công khai rằng họ không phải là các lực lượng chống đối xã hội (không phải là xã hội đen, nhân viên xã hội đen, thành viên tham gia xã hội đen dưới 5 năm, chuẩn thành viên xã hội đen, doanh nghiệp liên kết xã hội đen, băng đảng, các hành vi thu lợi bất chính dưới mác phong trào xã hội, băng nhóm xã hội đen đặc thù v.v. hoặc bất kỳ người nào khác tương đương với nhóm này) và sẽ không tham gia vào các hành vi bất hợp pháp như hành vi bạo lực, hành vi gian lận/hành vi đe dọa hoặc cản trở hoạt động kinh doanh. Nếu vi phạm sẽ phải chấp nhận bị chấm dứt cung cấp dịch vụ này mà không được phản đối.
Các công ty của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường về việc tạm ngừng, chấm dứt, kết thúc, vô hiệu hóa hoặc thay đổi, xóa hoặc mất thông báo hoặc thông tin do đối tác đăng ký gửi đến dịch vụ này; hủy đăng ký của đối tác đăng ký, mất dữ liệu đã đăng ký hoặc lỗi hoặc hư hỏng thiết bị do sử dụng dịch vụ này, các thiệt hại khác mà các đối tác đăng ký phải chịu liên quan đến dịch vụ này. (Sau đây gọi là thiệt hại người dùng).
Dù các công ty của chúng tôi phải chịu trách nhiệm về bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại của người dùng vượt quá số tiền mà đối tác đăng ký đã trả cho mỗi công ty của chúng tôi trong 12 tháng qua. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hạ
Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch, liên lạc, tranh chấp, v.v... nào xảy ra giữa các đối tác đăng ký với nhau hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này hoặc trang web của chúng tôi.
Các công ty của chúng tôi yêu cầu đối tác đăng ký phải bảo mật đối với các thông tin liên quan đến dịch vụ này được tiết lộ bởi các công ty của chúng tôi, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của các công ty của chúng tôi.
Đối tác đăng ký đồng ý về việc các công ty của chúng tôi sẽ xử lý thông tin người sử dụng của đối tác đăng ký theo quy định của chúng tôi tại mục "Xử lý thông tin cá nhân" này.
Nếu người dùng vi phạm các điều khoản trong Quy ước này và gây thiệt hại cho các công ty của chúng tôi, các bên liên quan hoặc bên thứ ba, người dùng sẽ phải bồi thường thiệt hại.
Các công ty của chúng tôi có thể thay đổi Quy ước này. Khi thay đổi Quy ước này, các công ty của chúng tôi sẽ thông báo nội dung thay đổi cho đối tác đăng ký, và sau khi thông báo nội dung thay đổi, nếu đối tác đăng ký sử dụng dịch vụ này hoặc không thực hiện thủ tục hủy đăng ký trong khoảng thời gian do các công ty của chúng tôi quy định thì đối tác đăng ký được coi là đã đồng ý với sự thay đổi của Quy ước này.
Các thông báo hay liên hệ từ đối tác đăng ký tới các công ty của chúng tôi về các câu hỏi khác liên quan đến dịch vụ này và các công bố hoặc liên lạc từ các công ty của chúng tôi tới đối tác đăng ký về việc thay đổi Quy ước này sẽ được tiến hành theo phương thức do các công ty của chúng tôi quy định.
Đối tác đăng ký không được chuyển nhượng, chuyển giao, đặt tài sản thế chấp, hoặc thanh lý tình trạng trên hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ dựa trên Quy ước này cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các công ty của chúng tôi.
Khi các công ty của chúng tôi chuyển nhượng công việc kinh doanh liên quan đến dịch vụ này cho một công ty khác thì cùng với việc chuyển nhượng này, tình trạng hợp đồng sử dụng dịch vụ, các quyền và nghĩa vụ trên cơ sở Quy ước này, các mục đối tác đăng ký đã đăng ký và các thông tin khác của khách hàng có thể được chuyển cho bên nhận chuyển nhượng, phía đối tác đăng ký sẽ đồng ý trước về việc chuyển nhượng đó trong điều khoản này.
Đối tác đăng ký xác nhận bản Quy Ước này được cấu thành dựa trên sự thỏa thuận giữa các công ty của chúng tôi và đối tác đăng kí liên quan đến hợp đồng sử dụng dịch vụ và thay thế cho tất cả các thông tin liên lạc, thỏa thuận bằng lời nói hay văn bản trước đó giữa các công ty của chúng tôi và đối tác đăng kí liên quan đến hợp đồng sử dụng dịch vụ.
Trường hợp ngay cả khi bất kỳ điều khoản nào của Quy ước này hoặc một phần của Quy ước được xác định là vô hiệu hoặc không thể thi hành theo Luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc các luật và quy định khác, thì các điều khoản còn lại của Quy ước và phần còn lại của phần vô hiệu hoặc không thể thi hành thì vẫn hoàn toàn có hiệu lực.
Luật điều chỉnh của Quy ước này và hợp đồng sử dụng dịch vụ sẽ là luật của Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu công ty cung cấp dịch vụ là công ty bên ngoài Nhật Bản, thì công ty đó sẽ được nêu rõ trong "Bảng thông tin theo quốc gia". Ngoài ra, chúng tôi thống nhất loại trừ việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế kể cả khi việc mua bán hàng hóa diễn ra trong dịch vụ này.
Tòa án Tokyo hoặc Tòa án sơ thẩm Tokyo sẽ là tòa án duy nhất có thẩm quyền thụ lý đối với tất cả các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Quy ước này hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, nếu các công ty cung cấp dịch vụ là một công ty bên ngoài Nhật Bản, thì công ty đó sẽ được nêu rõ trong "Bảng thông tin theo quốc gia".

(Ngày ban hành: ngày 3 tháng 9 năm 2021)

Bảng thông tin theo quốc gia

Bảng thông tin theo quốc gia là một bộ phận Quy ước sử dụng của Leverages Global và các quy định liên quan (dưới đây gọi chung là Quy ước).
Trường hợp có mâu thuẫn giữa Quy ước và Bảng thông tin theo quốc gia này thì Bảng thông tin theo quốc gia này sẽ được ưu tiên. Các công ty trong Tập đoàn Leverages cung cấp dịch vụ dựa trên Quy ước sẽ được quyết định dựa trên trang web đăng ký bởi đối tác đăng ký.
Các điều khoản dưới đây được quy định trong Quy ước sẽ khác nhau tùy theo mỗi công ty cung cấp dịch vụ trong Tập đoàn Leverages như sau.
Bên cung cấp dịch vụ

Tập đoàn Leverages

Tên dịch vụ

Leverages Global

Luật áp dụng

Luật Nhật Bản

Cơ quan có thẩm quyền quản lý

Tòa án Tokyo hoặc Tòa án sơ thẩm Tokyo

Địa chỉ liên lạc trao đổi các vấn đề liên quan đến xử lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: Tòa Shibuya Scramble Square tầng 24・25, 2-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
TEL:(03)5774-1632
Email:privacy@leverages.jp

Bên cung cấp dịch vụ

Công ty TNHH Leverages Career Việt Nam

Tên dịch vụ

Chi nhánh Việt Nam

Luật áp dụng

Luật Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quản lý

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc trao đổi các vấn đề liên quan đến xử lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
TEL:(84-24)7303 3678
Email:vn-privacy@leverages.com
Người phụ trách: Ông Nishikawa Shuhei

Bên cung cấp dịch vụ

Công ty TNHH Nhân lực Yuandian Power (Thượng Hải)

Tên dịch vụ

Chi nhánh Thượng Hải

Luật áp dụng

Luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Cơ quan có thẩm quyền quản lý

Tòa án nhân dân Thượng Hải

Địa chỉ liên lạc trao đổi các vấn đề liên quan đến xử lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 2-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
TEL:+81-(0)3-5774-1742
Email:cn-privacy@leverages.com
Người phụ trách: Ông Matsushita Shuhei


(Ngày cập nhật mới nhất: ngày 3 tháng 9 năm 2021)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày hiệu lực: 17/07/2020


Chúng tôi – Công ty TNHH Leverages Career Việt Nam (“Công ty”), đang hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ đại lý tuyển dụng, với niềm tin cơ bản rằng sự thành công của khách hàng và nhân viên sẽ mang đến sự thành công của công ty chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân đúng cách cũng như tuân thủ Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 và NGHỊ ĐỊNH CỦA VIỆT NAM SỐ 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (gọi chung là “Pháp luật Việt Nam”) là nhiệm vụ và nghĩa vụ xã hội của chúng tôi. Để thực hiện các nhiệm vụ này, chúng tôi thực hiện các bước sau đây:

Các loại dữ liệu cá nhân
Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn như tên, thông tin liên hệ, kỹ năng, trình độ chuyên môn và lịch sử làm việc mà bạn đưa vào hồ sơ để xin việc. Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ các loại thông tin cá nhân khác của bạn, chẳng hạn như người tham khảo và mục tiêu nghề nghiệp (“Dữ liệu cá nhân”).
Mục đích
Chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích dưới đây (“Mục đích”). Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của bạn.
 • (a) cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • (b) so khớp các chi tiết được mã hóa của bạn với các vị trí tuyển dụng và tìm ra một công việc phù hợp nhất cho bạn;
 • (c) gửi sơ yếu lý lịch của bạn để ứng tuyển các công việc phù hợp;
 • (d) trả lời câu hỏi của bạn;
 • (e) sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn làm thông tin thống kê mà không xác định Dữ liệu cá nhân của bạn;
 • (f) tìm kiếm những người được phỏng vấn có thể hợp tác trong việc tạo ra các bài viết/ nội dung;
 • (g) chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho chủ sở hữu hoặc cố vấn mới của công ty nếu chúng tôi hợp nhất hoặc được thu mua lại bởi một công ty khác;
 • (h) tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật nếu cần thiết; và
 • (i) các mục đích khác tương tự như các mục đích bắt buộc được liệt kê ở trên khi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
Tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba
Để tiến hành hoạt động kinh doanh, Công ty có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba sau đây:
 • (a) Bất kỳ người nào mà Dữ liệu cá nhân của bạn được yêu cầu phải được tiết lộ bởi các cơ quan, luật pháp và/hoặc quy định có liên quan;
 • (b) Cán bộ hoặc nhân viên của Công ty; và
 • (c) Bất kỳ người nào có nghĩa vụ pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn luật sư, kế toán viên và những người khác được chứng nhận.
Chia sẻ Dữ liệu cá nhân với Tập đoàn Leverages

Công ty có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Leverages, bao gồm nhưng không giới hạn công ty TNHH Leverages, công ty TNHH Leverages Career và công ty TNHH Levtech (“Tập đoàn Leverages Nhật Bản”). Tập đoàn Leverages Nhật Bản sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi điều khoản 2(e) và (f) của Chính sách bảo mật này.

Trong trường hợp ứng viên mong muốn làm việc bên ngoài Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nhật Bản, Công ty cũng có thể chuyển Dữ liệu cá nhân cho công ty có liên quan thuộc Tập đoàn Leverages Nhật Bản, sử dụng Dữ liệu cá nhân theo chính sách bảo mật của mình (các liên kết như sau: http://leverages.jp/privacypolicy/, http://leveragescareer.jp/privacy/, https://levtech.jp/company/privacy/). Ngoài ra, Công ty cũng có thể chuyển trực tiếp Dữ liệu cá nhân cho các công ty địa phương để ứng viên có thể nộp đơn ứng tuyển nếu họ mong muốn như vậy.

Các Dữ liệu cá nhân được chia sẻ bởi Tập Leverages Group Japan bao gồm:

 • (a) tên;
 • (b) trình độ chuyên môn;
 • (c) giới tính;
 • (d) địa chỉ cư trú;
 • (e) số điện thoại;
 • (f) địa chỉ email;
 • (g) ngày tháng năm sinh;
 • (h) lịch sử làm việc; và
 • (i) bất kỳ thông tin tương tự khác để xác định cá nhân..
Đồng ý
Đơn đăng ký của bạn sẽ được hiểu là bạn đồng ý tuyệt đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc chuyển Dữ liệu cá nhân phù hợp với các Mục đích. Bạn có thể phản đối hoặc rút lại sự đồng ý đối với việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu (“DPO”) được nêu dưới đây. Điều này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.
Hiệu chỉnh và truy cập
Khi chúng tôi nhận được văn bản yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho phép bạn xem Dữ liệu cá nhân được lưu trữ của mình. Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có quyền tính bất kỳ khoản phí hành chính hợp lý nào cho việc này. Trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vào Dữ liệu cá nhân và có thể đưa ra lời giải thích theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng sẽ khắc phục mọi lỗi hoặc thiếu sót trong Dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của bạn ngay khi có thể.
Lưu giữ
Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn sau thời gian hợp lý cần thiết cho các mục đích đó. Khi hủy Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp về mặt kỹ thuật và thương mại để làm cho Dữ liệu cá nhân không thể phục hồi hoặc không thể sử dụng được.
Tính chính xác
Chúng tôi cần bạn hỗ trợ để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn là hiện thời, đầy đủ và chính xác. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cập nhật Dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào.
Bảo mật và bảo vệ
Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi sẽ sắp đặt bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc bị đánh cắp, truy cập trái phép và tiết lộ không hợp lệ. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi có liên kết đến (các) trang web bên ngoài, chúng tôi không thể đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn sẽ được bảo vệ trong các trang web bên ngoài đó theo Chính sách bảo mật này. Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật của các trang web khác vì chúng tôi sẽ không kiểm soát chúng và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào được gửi hoặc thu thập bởi các bên thứ ba đó.
Các biện pháp bảo vệ được thực hiện để chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Với mục đích sau đây, Công ty và Tập đoàn Leverages Nhật Bản sẽ được gọi chung là “Các Bên”. Công ty sẽ đảm bảo rằng mọi Dữ liệu cá nhân được chuyển và/hoặc chia sẻ đều tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam, và Tập đoàn Leverages Nhật Bản cũng sẽ bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ có thể thực thi về mặt pháp lý để cung cấp Dữ liệu cá nhân mà họ nhận được theo tiêu chuẩn bảo vệ được quy định theo pháp luật Việt Nam. Những nghĩa vụ nói trên sẽ bao gồm những điều sau đây:

 • (a) Bạn sẽ được thông báo rõ ràng về các mục đích thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của các Bên và sự chấp thuận của các Bên cũng sẽ được lấy cho các mục đích này trừ khi được miễn theo pháp luật Việt Nam. Các Bên sẽ chỉ thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các mục đích mà nhận được sự chấp thuận;
 • (b) Theo yêu cầu của bạn, các Bên sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân;
 • (c) Các Bên sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh Dữ liệu cá nhân mà họ sở hữu và/hoặc kiểm soát là đầy đủ và chính xác;
 • (d) Các Bên sẽ sắp đặt bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân mà họ sở hữu và/hoặc kiểm soát nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, tiêu hủy hoặc rủi ro tương tự;
 • (e) Các Bên sẽ ngừng lưu giữ tài liệu có chứa Dữ liệu cá nhân hoặc xóa các phương tiện liên kết Dữ liệu cá nhân với bạn, ngay khi có lý do hợp lý cho rằng các mục đích của việc thu thập Dữ liệu cá nhân không còn được lưu giữ, và việc lưu giữ không còn cần thiết cho những mục đích đó; và
 • (f) Các Bên sẽ chỉ định một hoặc nhiều cá nhân chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi Bên tương ứng tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Cập nhật Chính sách bảo mật
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này bất cứ khi nào theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật mọi thay đổi.
Liên hệ

Nếu bạn (a) muốn có quyền truy cập và chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu cá nhân của mình, (b) muốn rút lại sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu cá nhân nào của mình, hoặc (c) có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc phản hồi nào liên quan đến Dữ liệu cá nhân hoặc Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu (DPO) của chúng tôi dưới đây:


DPO: NISHIKAWA SHUHEI
  vn-privacy@leverages.com